Jak wypełnić prawidłowo formularz PZ-KAN 2011

Formularz PZKAN 2011

PZ-KAN 2011

Firma AS-Soft informuje ze formularz PZ-KAN przekazywany jest drogą elektroniczną, który jest dostępny jest na stronie

https://sprawozdawczosc.nbp.pl

Uwaga: Strona https://sprawozdawczosc.nbp.pl prawidłowo jest wyświetlana w przeglądarce Mozilla Firefox.
Kliknij tutaj aby pobrać i zainstalować aktualną wersje Mozilla FireFox

Szczegóły instalacji certyfikatów dla przegladarki Mozilla Firefox znajdą Państwo w dokumentacji otrzymanej z banku.


PZ-KAN a wartość pozostałych walut na koniec kwartału
obowiązuje od I kwartału 2011 rok


W związku z licznymi zapytaniami przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową w sprawie zastosowania kursów walutowych do przeliczeń pozostałych walut na złote w formularzu PZ-KAN, przekazujemy Państwu oficjalne stanowisko w sprawie przekazywania danych. „Zgodnie z § 2. ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 roku w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. NR 184, poz. 1437, z dnia 3 listopada 2009 roku):
 • dane dotyczące stanu aktywów (wiersz 5 kol. 3 w formularzu PZ-KAN) wykazywane w sprawozdaniach na koniec danego okresu sprawozdawczego wyrażone w walutach obcych, przelicza się na złote, stosując średnie kursy tych walut ogłoszone przez NBP w ostatnim dniu roboczym tego okresu sprawozdawczego (kwartału)
 • dane dotyczące zakupu i sprzedaży pozostałych walut, dokonywanych przez przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową wykazywane w wierszu 5 w kolumnach 1 i 2 formularza PZ-KAN należy podawać zgodnie z danymi źródłowymi, czyli danymi przeliczonymi według kursów stosowanych przez sprawozdawcę w kantorze.


Uwaga: Powyższa zasada przeliczania ma zastosowanie od I kwartału 2011r.
 Numer identyfikacyjny REGON:           NARODOWY BANK POLSKI
                          właściwy terytorialnie
 ____________________________           oddział okręgowy


                KANTOR EURODOLAR
                  WARSZAWA
               RYNEK STAROMIEJSKI 34

                Formularz PZ-KAN
     Zagraniczne środki płatnicze banknotów i monet w kantorach
         Sprawozdanie za kwartał 1 rok 2010
                      w jednostkach waluty, bez znaków po przecinku
 +--------------+---+--------------+--------------+-------------------------+
 |KOD WALUTY  |  |  ZAKUP   |  SPRZEDAZ  | STAN GOTÓWKI W KANTORZE |
 |       |  |  WALUTY  |  WALUTY   |  NA KONIEC OKRESU   |
 |       |  |       |       |  SPRAWOZDAWCZOŚCI   |
 +--------------+---+--------------+--------------+-------------------------+
 | EUR     | 1 |    125 633|    35 216|          62 256|
 +--------------+---+--------------+--------------+-------------------------+
 | USD     | 2 |    13 620|     8 201|          21 391|
 +--------------+---+--------------+--------------+-------------------------+
 | GBP     | 3 |    14 535|     9 650|          6 505|
 +--------------+---+--------------+--------------+-------------------------+
 | CHF     | 4 |     2 400|     7 360|          6 400|
 +--------------+---+--------------+--------------+-------------------------+
 | Równowartość | 5 |    97 295|    24 944|          84 552| <-------- Wartosc pozostałych walut w PLN 
 | pozostałych |------------------+--------------+-------------------------+ wg kursu średniego NBP na koniec kwartału
 | walut w PLN |
 +--------------+

      Imię, nazwisko, numer telefonu i adres elektroniczny osoby, która sporządziła sprawozdanie:

      ...........................................................................................

      Data sporządzenia sprawozdania..: 2010.02.25

      Pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu podmiotu sprawozdawczego:


      ................................................................................

PZ-KAN 2011